Oikean vääntömomentin saavuttamiseksi momenttityökalut on syytä kalibroida säännöllisin väliajoin

Syksyn työrupeama lähestyy – olethan jo kalibroinut momenttityökalusi?

Oikean vääntömomentin saavuttaminen on yksi kriittisimmistä vaiheista pultti- ja ruuviliitostyöskentelyssä. Asianmukaisella ja säännöllisellä kalibroinnilla varmistat, että työkaluillasi ja mittalaitteillasi saatavat arvot ovat luotettavia ja totuudenmukaisia.

Kullekin pultti- ja ruuviliitokselle on mahdollista laskea optimaalinen vääntömomentti käytettävien kiinnikkeiden koon, mallin sekä lujuusluokan perusteella. Oikean vääntömomentin tietäminen onkin äärimmäisen tärkeää, sillä sen avulla voidaan varmistua liitokseen kohdistuvan puristusvoiman riittävyydestä. Oikein asetettu vääntömomentti takaa myös, että liitoksessa käytettävät mutterit ja ruuvit kestävät jännityksen vaurioitumatta.

Korkea käyttöaste, ikä ja puutteelliset säilytysolosuhteet kuitenkin heikentävät kiristystyökaluilla saavutettavan vääntömomentin tarkkuutta. Epätarkat kiristykset voivat vaikuttaa negatiivisesti tuotannon laatuun, minkä lisäksi ne voivat pahimmissa tapauksissa aiheuttaa myös vakavia vaaratilanteita. Virheellisistä vääntömomenteista johtuvat haitat ovat kuitenkin vältettävissä työkalujen säännöllisillä kalibroinneilla – huoltotoimenpiteitä unohtamatta.

Kuinka usein momenttityökaluja tulisi kalibroida?

Yrityksiltä vaaditaan yhä useammin auki kirjattua tietoa siitä, miten ne huolehtivat muun muassa oman toimintansa standardinmukaisuudesta ja käyttämiensä työkalujen tarkkuusvaatimuksista. Säännöllisin väliajoin kalibroidut momenttivääntimet ja -avaimet ovatkin osoitus yrityksen toiminnan luotettavuudesta ja säntillisyydestä. Kalibrointitodistukset ovat läpinäkyvä ja helppo tapa todistaa, että käytettävät työvälineet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset.

Erityisesti käyttömäärän kaltaiset muuttujat kuitenkin hankaloittavat tarkkojen kalibrointivälien määrittämistä. Laitevalmistajat suosittavat, että momenttityökalujen uusintakalibroinnit tehdään vähintään vuosittain, jolloin niiden tarkkuusvaatimukset varmasti täyttyvät. Säännöllisesti tehdyissä kalibroinneissa voidaan myös havaita muita työkalun toimivuuden kannalta merkittäviä riskejä, kuten esimerkiksi vuotavia tiivisteitä tai halkeamien alkuja.

Mikäli työkaluja ei kalibroida säännöllisesti, tulee myös niiden jäljitettävyydestä vaikeampaa. Esimerkiksi käytettyjen kalibrointimenetelmien ja -laitteiden sekä työkalujen aiempien mittausepävarmuuksien dokumentointi ovat oleellisia tietoja myös seuraavilla kalibrointikerroilla. Näiden tietojen avulla voidaan varmistaa, että eri paikoissa, laitteilla ja menetelmillä saadut tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Hydraulivääntimien toimintakyky ja tarkkuusvaatimukset on hyvä varmistaa vuosittaisilla kalibrointi- ja huoltotoimenpiteillä.

Monipuoliset kalibrointipalvelut helposti Haitorilta

Haitorin kalibrointilaboratoriolle on myönnetty ainoana Suomessa SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -vaatimuksen täyttävä akkreditointi vääntömomentille, joka kattaa niin momenttityökalut, -anturit kuin -mittalaitteetkin. Kansainvälisiin standardeihin perustuvalla akkreditoinnilla voidaan taata paitsi annettujen tulosten luotettavuus, myös kalibroinnin suorittaneen tahon pätevyys. Akkreditointi edellyttääkin Haitorilta jatkuvaa standardoitujen prosessien ylläpitämistä ja kehittämistä, jonka alan viimeisin mittakalusto sekä perehdytetty henkilöstö mahdollistavat. Toiminnan standardinmukaisuutta valvotaan vuosittaisella auditoinnilla, jonka suorittaa Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS.

Haitorille myönnetty akkreditointi pätee momenttityökalujen kohdalla myös laboratorion ulkopuolella tehtäviin kalibrointeihin. Tämä mahdollistaa kalibrointitoimenpiteiden tekemisen laboratorion sijaan myös asiakkaan omissa tiloissa. Haitorin huoltoauton ja -henkilökunnan saapuminen suoraan asiakkaan luokse onkin usein kaikista nopein tapa saada työkalut takaisin tuotantokäyttöön.

Ota rohkeasti yhteyttä – selvitetään työkalujenne kalibrointitarve yhdessä! >>